to Vix Homepage

...an english version of these conditions and terms is not available at this moment...

Vix Voorwaarden voor Workshops en Arrangementen
...de kleine lettertjes...

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer:
08 05 69 64

Artikel 1 .
Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsarrangementen en workshops van Vix Ontwerpen, Kunstwerken en Workshops, hierna te noemen Vix.

Artikel 2 .
Totstandkoming van de overeenkomst.
2-1. Een overeenkomst komt tot stand indien Vix en de klant telefonisch de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door Vix naar de klant gestuurd ter ondertekening en retournering binnen 7 dagen.
2-2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3 .
Betaling.
3-1. Bij aanmelding van een arrangement dient de arrangementssom uiterlijk 3 weken voor aanvang van het arrangement in het bezit te zijn van Vix, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Vix gerechtigd het geboekte arrangement te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Artikel 4 .
Arrangementsom.
4-1. In de gepubliceerde arrangementsom zijn inbegrepen, alle in het arrangement omschreven zaken.
4-2. In de arrangementsom zijn niet inbegrepen:
a. het vervoer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
b. de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering;
c. eventuele meerkosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen.
4-3. De onder 4.2 punt c. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende restaurant/bedrijf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4-4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4-5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Vix behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

Artikel 5 .
Wijzigingen door de deelnemer(s).
5-1. Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde arrangementsom is de klant € 10,00 administratiekosten verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond.

Artikel 6 .
Annuleringen.
Vix heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. 23 "Betaling".
6-1. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt € 50,00 in rekening gebracht;
b. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 50% van de arrangementsom;
c. bij annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de arrangementsom te betalen;
d. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de arrangementsom te betalen.
6-2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6-3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor de dag van het arrangement uiterlijk 12.00 uur eenmalig kosteloos worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Indien het aantal deelnemers door de vermindering daalt beneden het minimum aantal deelnemers voor dat arrangement, blijft in ieder geval de vergoeding voor het minimale aantal deelnemers geheel verschuldigd.

Artikel 7 .
Niet doorgaan van het programma/ wijzigingen.
7-1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Vix zijn gelegen, door Vix wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Vix zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7-2. Bij niet doorgaan verplicht Vix zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

Artikel 8 .
Klachten.
8-1. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij Vix. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Vix.

Artikel 9 .
Algemeen voorbehoud.
9-1. Vix behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de arrangementen en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9-2. Vix aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, websites en voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of gepubliceerd.

Artikel 10 .
Aansprakelijkheid.
10-1. Door Vix wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Vix is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het arrangement.
10-2. Vix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een arrangement niet kan doorgaan.
10-3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10-4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.


www.vix.nu  

vix grafische ontwerpen vix affiche ontwerpen vix schilderijen

   vix objecten vix workshops en cursussen

e-mail vix

contact me here for (more) information
in het nederlands, in 't achterhoox, in english, auf deutsch, en français...

All text & images: copyright © 2010 Vix Art & Design / Vic Hulshof - Winterzwijk NL
No images or text may be copied or published in anyway without written permission of Vic Hulshof, Winterswijk, nl