to Vix Homepage

...an english version of vix general conditions and terms is not available at this moment...

Vix Algemene Leveringsvoorwaarden
...de kleine lettertjes...

Ingeschreven en gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer:
08 05 69 64Artikel 1 .
Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Vix Freelance Ontwerpen & Kunstwerken, gevestigd te Winterzwijk, hierna te noemen Vix, aangegaan.
1-2. De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Vix algemene voorwaarden. Bijzondere van Vix voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3. In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen, modellen, objecten en diensten die ten aanzien van door Vix uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 .
Aanbiedingen.
2-1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enzovoort. Deze worden pas verbindend na ondertekening van het contract, dan wel na schriftelijke bevestiging door Vix.
2-2. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens, hoeveelheden enzovoort, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2-3. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Vix zijn schriftelijke bevestiging bindend. Vix aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3 .
Overeenkomst.
3-1. De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Vix door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Vix zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3-2. De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is Vix gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Vix.
3-3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door Vix bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
3-4. Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Vix tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden is de opdrachtgever gehouden hel ontwerp en alle andere door Vix ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft Vix het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,00.

Artikel 4 .
Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vix binden de laatste niet, voorzover ze door Vix niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 .
Tarieven, honoraria en kosten.
5-1. De honorering van Vix berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
5-2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten, zoals telefoon-, telefax-, portie-, kopieer- en drukkosten en andere kosten van voorbereiding die noodzakelijk zijn en volgende de overeenkomst in het kader van de opdracht door Vix worden gemaakt. worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
5-3. Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedrag altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel 6 .
Deelleveringen.
Vix heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. 23 "Betaling".

Artikel 7 .
Productiemiddelen.
Mallen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij zij door opdrachtgever verstrekt zijn, eigendom van Vix. Vix is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 8 .
Leverings- c.q. opleveringstermijnen.
8-1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Vix schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Vix zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
8-3. Indien Vix niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Vix aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 9 .
Annuleren.
9-1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vix reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Vix als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
9-2. Opdrachtgever is voorts verplicht Vix te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
9-3. Onverminderd de vorige leden van dit artikel behoudt Vix zich alle rechten voor om volledige nakoming der overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 .
Wijziging van de opdracht.
10-1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10-2. Door de opdrachtgever, na hel verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vix ter kennis zijn gebracht Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10-3. Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Vix builen zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11 .
Meerwerk.
11-1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11-2. Door Vix te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12 .
Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Vix om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Vix gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 13 .
Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Vix aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen. zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 .
Reclame.
14-1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vix terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Vix wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt. dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2. Vix dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.
14-3. Indien de reclame naar het oordeel van Vix c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal Vix hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Vix is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. naar vervolg Artikel 15 e.v. (begin 2e kolom) Artikel 15.
Aansprakelijkheid.
15-1. Vix is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
15-2. Vix is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Vix of van hen, die door Vix te werk zijn gesteld.
15-3. Vix zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever le vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15-4. De opdrachtgever vrijwaart Vix voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voorlvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
15-5. Vix is niet aansprakelijk wanneer bij hel gebruik van mallen, modellen en/of objecten welke vervaardigd zijn aan de hand van gegevens van de opdrachtgever en/of derden, inbreuk gemaakt wordt op enig auteursrecht, uitsluitend recht van tekening of model- of octrooirecht van een derde, dat hem niet bekend was en niet bekend hoorde te zijn. voor of ten tijde van de levering.

Artikel 16 .
Overmacht.
16-1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst ven de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vix of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vix, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen dan wel ziekte in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vix, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandig- heden meebrengen, leveren voor Vix overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
16-2. Vix is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst, c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17 .
Eigendomsvoorbehoud.
17-1. Zolang Vix geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Vix.
17-2. Vix heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, sursťance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
17-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 .
Retentierecht.
Wanneer Vix goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Vix heeft dit retentierecht sveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 19 .
Intellectuele eigendomsrechten.
19-1. Op alle door Vix verstrekte c.q. ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, mallen, modellen, objecten, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Vix zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiŽren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, mallen, modellen, objecten, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Vix en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
19-2. Het in lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel, Vix is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.
19-3. Voor elke in strijd mei deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Vix zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
19-4. Vix is gerechtigd zijn werken te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie dan wel op een titelrol.
19-5. Mallen, modellen en objecten bestemd voor fotografie en/of film dan wel vastlegging op enig ander optisch medium, blijven eigendom van Vix tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
19-6. Wijzigingen door de opdrachtgever aan de geleverde goederen in welke vorm dan ook, zijn zonder schriftelijke toestemming van Vix niet toegestaan.

Artikel 20 .
Wanprestatie en ontbinding.
20-1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vix ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
20-2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Vix eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij sursťance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Vix op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 .
Adviezen e.d.
21-1. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Vix zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, mallen enzovoort, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of de opdracht door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen mallen enzovoort blijven Vix zijn eigendom.
21-2. Als Vix opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Vix te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 22 .
Aanbetaling.
Vix is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van Vix de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 23 .
Betaling.
23-1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2. Vix is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
23-3. Vix is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Vix zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tol betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 .
Toepasselijk recht.
Op alle door Vix gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 .
Geschillen.
Alle geschillen voorlvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Vix, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.www.vix.nu  

vix graphix   vix posters   vix paintinx   vix objex  

vix clients   vix cievie   vix news  

vix linx   vix guestbook  

e-mail vix

contact me here for (more) information
in het nederlands, in 't achterhoox, in english, auf deutsch, en français...

All text & images: copyright © 2002 Vix Art & Design / Vic Hulshof - Winterzwijk NL
No images or text may be copied or published in anyway without written permission of Vic Hulshof, Winterswijk, nl


<br><br><br> <center><font face="Verdana,Arial,Helvetica,MS Sans Serif" size="1">... ...VIX = Vic Hulshof, Winterzwijk-NL: Vix Freelance Designs and Artworx, Vix art, Vix graphic designs, Vix posters, Vix paintings and Vix sculptures...<br> Vix website, in english and dutch, uses frames;<br> you will find a work-around<a href="vix.html">here</a> if these are not supported by your browser. <br> VIX = Vic Hulshof, Winterzwijk-NL: Vix Freelance Ontwerpen en Kunstwerken, Vix posters, Vix grafische ontwerpen, Vix schilderijen en Vix beelden...<br> Vix website, in 't engels en nederlands, gebruikt frames; u vindt een alternatief voor deze pagina's<a href="vix.html">hier</a>,<br> als frames niet worden ondersteund door uw internet-browser, </font><br> <br> <font face="MS Sans Serif,Arial" size="1"> <a href="index.html"><u>Vix Index Page</u></a>&nbsp; <a href="intro.html"><u>Vix flash intro</u></a>&nbsp; <a href="vix_grav.html"><u>Vix Graphix</u></a>&nbsp; <a href="vix_post.html"><u>Vix Posters (1)</u></a>&nbsp; <a href="vix_pain.html"><u>Vix Paintings</u></a>&nbsp; <a href="vix_scul.html"><u>Vix Sculptures</u></a>&nbsp; <a href="vix_cv.html"><u>Vix CV in dutch</u></a>&nbsp; <a href="vix_cve.html"><u>Vix CV in english</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_gast.html"><u>Vix Guestbook</u></a>&nbsp; <a href="vix_news.html"><u>Vix News</u></a>&nbsp; <a href="vix_linx.html"><u>Vix Links</u></a>&nbsp; <a href="mor_post.html"><u>More Vix Posters(2)</u></a>&nbsp; <a href="vix_klan.html"><u>Vix Clients</u></a>&nbsp; <a href="vixspace.html"><u>Vix Spacecox</u></a>&nbsp; <br>vix website-frames:<br> <a href="vix_lm.html"><u>Vix left frame menu</u></a>&nbsp; <a href="vix_rt.html"><u>Vix righttop frame</u></a>&nbsp; Vix main frame (this one)&nbsp; <br>vix linked sites:<br> <a href="http://www.vix.nu/index.html">to Vix Website http://www.vix.nu</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.vix.be/index.html">to Vix Website http://www.vix.be</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.vix.nu/homenf.html">to Vix Website www.vix.nu (nf)</a>&nbsp;<br> <a href="http://home01.wxs.nl/~vix/home.html">to Vix Website http://home01.wxs.nl/~vix/</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.portfolios.com/vix">to Vix portfolio at www.portfolios.com</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.absolutearts.com/v/vichulshof/">to Vix portfolio at www.absolutearts.com</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.creativehotlist.com/v_hulshof">to Vix hotlisting at www.creativehotlist.com</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.wasclub.s5.com/">to Vix WAS Website http://www.wasclub.s5.com</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.mondriaan.s5.com/">to Vix Mondriaan Website http://www.mondriaan.s5.com</a>&nbsp;<br> <a href="http://vichulshof.s5.com/">to Vic Hulshof Website at vichulshof.s5.com</a>&nbsp;<br></font></center> <br>